thang may tai khach thiet ke ho hai san to chuc su kien nước khoáng lavie thiết kế hồ cá koi trong nhà bo lam rau cau 3d
Mặt cười - DIEN DAN MAY CHU [SERVER] - Www.maychu.xyz

Mặt cười

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách Smilie

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Generic Smilies
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :149:
  149
  149
 • :(
  Frown
  Frown
 • :157:
  157
  157
 • :117:
  117
  117
 • :165:
  165
  165
 • :125:
  125
  125
 • :173:
  173
  173
 • :133:
  133
  133
 • :191:
  191
  191
 • :141:
  141
  141
 • :doubt:
  Doubt
  Doubt
 • :nosebleed:
  Nosebleed
  Nosebleed
 • :200:
  200
  200
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :208:
  208
  208
 • :xy_girl:
  Xy Girl
  Xy Girl
 • :bad_smelly:
  Bad Smelly
  Bad Smelly
 • :boss:
  Boss
  Boss
 • :146:
  146
  146
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :154:
  154
  154
 • :114:
  114
  114
 • :162:
  162
  162
 • :122:
  122
  122
 • :170:
  170
  170
 • :130:
  130
  130
 • :179:
  179
  179
 • :138:
  138
  138
 • :196:
  196
  196
 • :hell_boy:
  Hell Boy
  Hell Boy
 • :rap:
  Rap
  Rap
 • :205:
  205
  205
 • :too_sad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :ah:
  Ah
  Ah
 • :beat_shot:
  Beat Shot
  Beat Shot
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :143:
  143
  143
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :151:
  151
  151
 • :111:
  111
  111
 • :159:
  159
  159
 • :119:
  119
  119
 • :167:
  167
  167
 • :127:
  127
  127
 • :175:
  175
  175
 • :135:
  135
  135
 • :193:
  193
  193
 • :extreme_sexy_girl:
  Extreme Sexy Girl
  Extreme Sexy Girl
 • :ops:
  Ops
  Ops
 • :202:
  202
  202
 • :sweat:
  Sweat
  Sweat
 • :210:
  210
  210
 • :beated:
  Beated
  Beated
 • :byebye:
  Byebye
  Byebye
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :148:
  148
  148
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :156:
  156
  156
 • :116:
  116
  116
 • :164:
  164
  164
 • :124:
  124
  124
 • :172:
  172
  172
 • :132:
  132
  132
 • :190:
  190
  190
 • :140:
  140
  140
 • :misdoubt:
  Misdoubt
  Misdoubt
 • :199:
  199
  199
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :207:
  207
  207
 • :what:
  What
  What
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :big_smile:
  Big Smile
  Big Smile
 • :confuse:
  Confuse
  Confuse
 • :145:
  145
  145
 • :153:
  153
  153
 • :113:
  113
  113
 • :161:
  161
  161
 • :121:
  121
  121
 • :169:
  169
  169
 • :129:
  129
  129
 • :178:
  178
  178
 • :137:
  137
  137
 • :195:
  195
  195
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :pudency:
  Pudency
  Pudency
 • :204:
  204
  204
 • :tire:
  Tire
  Tire
 • :after_boom:
  After Boom
  After Boom
 • :beat_plaster:
  Beat Plaster
  Beat Plaster
 • :choler:
  Choler
  Choler
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :150:
  150
  150
 • :010104_emA7_prv[1]:
  010104 EmA7 Prv[1]
  010104 EmA7 Prv[1]
 • :158:
  158
  158
 • :118:
  118
  118
 • :166:
  166
  166
 • :126:
  126
  126
 • :174:
  174
  174
 • :134:
  134
  134
 • :192:
  192
  192
 • :142:
  142
  142
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :201:
  201
  201
 • :surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :209:
  209
  209
 • :baffle:
  Baffle
  Baffle
 • :burn_joss_stick:
  Burn Joss Stick
  Burn Joss Stick
 • :)
  Smile
  Smile
 • :147:
  147
  147
 • :155:
  155
  155
 • :115:
  115
  115
 • :163:
  163
  163
 • :123:
  123
  123
 • :171:
  171
  171
 • :131:
  131
  131
 • :180:
  180
  180
 • :139:
  139
  139
 • :197:
  197
  197
 • :hungry:
  Hungry
  Hungry
 • :198:
  198
  198
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :206:
  206
  206
 • :waaaht:
  Waaaht
  Waaaht
 • :amazed:
  Amazed
  Amazed
 • :beauty:
  Beauty
  Beauty
 • :confident:
  Confident
  Confident
 • :144:
  144
  144
 • :152:
  152
  152
 • :112:
  112
  112
 • :160:
  160
  160
 • :120:
  120
  120
 • :168:
  168
  168
 • :128:
  128
  128
 • :176:
  176
  176
 • :136:
  136
  136
 • :194:
  194
  194
 • :feel_good:
  Feel Good
  Feel Good
 • :pcry:
  Pcry
  Pcry
 • :203:
  203
  203
 • :sweet_kiss:
  Sweet Kiss
  Sweet Kiss
 • :adore:
  Adore
  Adore
 • :beat_brick:
  Beat Brick
  Beat Brick
 • :canny:
  Canny
  Canny
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
Chào bạn!
Maychu.xyz một sân chơi nhỏ giúp thành viên trao đổi thông tin và tìm hiểu về máy chủ (server) giữa người sử dụng và nhà cung cấp. Hy vọng đây là sân chơi bổ ích cho mọi người.

Chúng tôi hoan nghênh sự góp ý của các thành viên để nội dung ngày càng hữu ích hơn.
Join us
Odin - Plesk 12.5 | Plesk17(NEW)
Plesk 12.5 Unlimited Domain Free