Configure DHCP for Failover
Với windows server 2008 chúng ta cũng đã có thể sử dụng chức năng DHCP Failover. Tuy nhiên, sang với windows server 2012 tính năng này còn được nâng cao hơn để luôn đảm bảo tính sẵn sàng, liên tục của dịch vụ DHCP trong hệ thống mạng.
Bài Lab mình thực hiện chỉ là thử nghiệm nên mô hình sẽ sử dụng số lượng máy chủ tối thiểu. Mô hình không được khuyến cáo để áp dụng cho một hệ thống thật sự phục vụ yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức.
Khi triển khai thì cần các máy chủ riêng biệt để tách các dịch vụ cung cấp trên mạng để thể hiện rõ chức năng mong muốn là điều cần thiết.

Tổng quan DHCP Failover
Trong windows server 2008 R2 có 2 lựa chọn tính sẵn sàng cao để triển khai DHCP server. Mỗi tùy chọn đi kèm với một vài khó khăn.
1.DHCP trong Windows Failover Cluster: Tùy chọn này đặt máy chủ DHCP Server trong một Cluster cùng với một máy chủ bổ sung cũng được cấu hình DHCP. Máy chủ bổ sung sẽ được sử dụng khi máy chủ DHCP chính bị lỗi. Các tùy chọn để triển khai Clustering sử dụng một chia sẻ lưu trữ duy nhất, đòi hỏi phải bổ sung dự phòng để lưu trữ. Ngoài ra, clustering liên quan đến những thiết lập tương đối phức tạp và bảo trì.
2.Split scope DHCP: Sử dụng 2 máy chủ DHCP độc lập chia sẻ trách nhiệm trong một scope. Thường thì hoạt động theo 80/20 tức là 80% các địa chỉ trong phạm vi cung cấp của máy chủ chính và 20% còn lại được giao cho máy chủ sao lưu kia. Nếu Client (người dùng cuối) không thể giao tiếp với máy chủ chính thì họ có thể có được 1 địa chỉ IP từ máy chủ thứ cấp. Triển khai Split scope không cung cấp địa chỉ IP liên tục và không sử dụng được trong trường hợp phạm vi địa chỉ đã được sử dụng ở mức cao của không gian địa chỉ.
DHCP Failover trong windows server 2012 cho phép người quản trị có thể triển khai dịch vụ DHCP một cách rất linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp lớn mà không có những khó khăn như các tùy chọn đã nói ở trên.
-Cung cấp dịch vụ DHCP tồn tại tất cả mọi thời điểm trên mạng doanh nghiệp
-Nếu không thể truy cập DHCP server, DHCP Client có thể kéo dài việc thuê địa chỉ IP hiện tại của mình bằng cách liên lạc với một DHCP server khác ở trên mạng.
Các tính năng DHCP server Failover cung cấp 2 máy chủ DHCP có khả năng cung cấp địa chỉ IP và tùy chọn cấu hình trong cùng một subnet hoặc phạm vi (scope), cung cấp dịch vụ liên tục cho DHCP client. Hai máy chủ DHCP sao chép thông tin cho thuê IP của nhau, điều này cho phép một máy chủ chịu trách nhiệm phục vụ toàn bộ client trong hệ thống khi máy chủ kia không hoạt động. Nó cũng có thể cấu hình chuyển đổi dự phòng (failover) trong một cấu hình cân bằng tải (load-balancing) với các yêu cầu (requests) từ client sẽ được phân bổ giữa 2 máy chủ.

Kiến trúc DHCP Failover
Người quản trị có thể triển khai DHCP server chạy trên windows server 2012 với 2 chế độ: Standby mode hoặc Load Sharing mode

Hot Standby mode
Trong chế độ Hot Standby mode này, 2 máy chủ hoạt động trong mối quan hệ chuyển đổi dự phòng, ở đó chỉ một máy chủ có trách nhiệm cho thuê địa chỉ IP và thông tin cấu hình cho tất cả client trong một phạm vi hoặc một subnet gọi là (Primary Server). Máy chủ còn lại sẽ thay thế chức năng này cho máy chủ chính khi nó bị lỗi gọi là (Secondary Server). Primary hoặc Secondary server có thể chịu trách nhiệm cấp phát IP cho nhiều subnet khác nhau. Ví dụ, một server có thể có thể là primary server của subnet mạng này nhưng đồng thời có thể là secondary server của subnet mạng khác.

Chế độ Hot Standby mode được xem là phương pháp tốt nhất để triển khai cho văn phòng chính (central office) hoặc trung tâm dữ liệu (data center). Nó hoạt động như một máy chủ sao lưu dự phòng DHCP cho tất cả các site khác (như triển khai mô hình hub and spoke).


Load Sharing mode
Trong chế độ triển khai Load Sharing mode thì đây là chế độ hoạt động mặc định, 2 máy chủ đồng thời phục vụ các yêu cầu xin cấp địa chỉ IP từ các clients. Các yêu cầu từ clients sẽ được phân bổ giữa 2 máy chủ (load-balancing).

Chế độ Load Sharing mode được coi là thích hợp nhất để triển khai failover trên cùng một site vật lý. Cả 2 server sẽ tiếp nhận các yêu cầu từ clients dựa trên tỷ lệ phân bổ được cấu hình bởi người quản trị
Mô hình 2 server cung cấp địa chỉ IP cho clients trên cùng 1 subnet


Mô hình 2 server cung cấp địa chỉ IP cho clients trên nhiều subnet khác nhau


Tham khảo: http://technet.microsoft.com